Thông tin

Phát live stream một sự kiện

Bất cứ khi nào bạn thuê địa điểm tổ chức sự kiện, bạn sẽ luôn có số người tối đa mà bạn có thể đăng cai. Trong khi live stream sự kiện, số lượng người dùng có thể xem luồng của bạn gần như là vô tận.