Thông tin

Quay phim khai trương cữa hàng

Truyền Thông Sài Gòn là một trong những công ty thực hiện thành công nhiều dự án quảng cáo, quay phim doanh nghiệp lớn. Ngoài phạm vi quảng cáo cửa hàng mà chúng tôi còn hỗ các dịch vụ khác để phát triển cửa hàng và mọi doanh nghiệp khác.